Milloin työnantajan tulee järjestää työterveyshuolto?

 • Jos yrittäjällä on yksikin työntekijä palkkasuhteessa, velvoittaa laki yrittäjän järjestämään ennaltaehkäisevän (KL I) työterveyshuollon. Sairaanhoidon järjestäminen (KL II) on työnantajalle vapaaehtoista.
 • Yhdistämällä ennaltaehkäisevä ja sairaanhoidollinen työterveyshuolto, pystytään tehostamaan työterveyshuollon kykyä reagoida työkykyä uhkaaviin tilanteisiin. Tavoitteena on työhyvinvoinnin parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen.
 • Laki ei velvoita yrittäjää järjestämään itselleen työterveyshuoltoa.

Täytyykö työterveyshuollon palvelut järjestää myös määräaikaisille, osa-aikaisille, tuntityöntekijöille ja sesonkityöntekijöille?

 • Työnantajan tulee järjestää ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (KL I) myös näille työntekijöille. 
 • Jos työnantaja tarjoaa työntekijöille sairaanhoidollisen työterveyshuollon, on palveluiden oltava yhtä laajat kaikille työntekijöille. Tästä on hyvin harvoja poikkeuksia, esimerkkinä tilanne, jossa yrityksellä on työntekijöitä usealla paikkakunnalla ja heille ei ole mahdollista hankkia saman laajuisia sairaanhoidollisia työterveyspalveluita.
  Lisätietoa: Kela

Mistä työterveyshuollon palvelut voi hankkia?

 • Kunnallisilta terveyskeskuksilta
 • Työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen oikeutetuilta yksityisiltä palveluntuottajilta
 • Järjestämällä työterveyshuoltopalvelut itse tai yhdessä toisten työnantajien kanssa

Työterveyshuoltoa järjestäviä tahoja löydät Työterveyslaitoksen hakukoneesta

Mitä tapahtuu, jos työnantaja ei järjestä työterveyshuoltoa?

 • Työsuojeluviranomainen valvoo sakon uhalla, että työterveyshuolto järjestetään.

Laki luokittelee työterveyshuollon kustannukset kahteen korvausluokkaan

 1. Korvausluokka I (KL I)
  Luokka sisältää työpaikan terveysvaaroja ehkäisevät ja työntekijöiden terveyttä ja työkykyä tukevat palvelut. Näitä ovat esimerkiksi työpaikkaselvitys, terveystarkastukset, työpaikkakäynnit, työterveyteen liittyvä neuvonta ja työkykyä ylläpitävä toiminta sekä yritys että yksilötasolla. Toiminta on lakisääteistä ja pakollista yrityksille, joilla on yksikin palkkasuhteessa oleva työntekijä.
 2. Korvausluokka II (KL II)
  Luokka sisältää sairaanhoidon. Sen järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista ja sisältö on sopimuskohtaista.

Mitä Kela korvaa?

Korvausten enimmäismäärästä päätetään vuosittain. Kelan harkinnan mukaan työnantaja voi saada toteutuneista kustannuksista korvausta Kelalta sairaanhoidon palveluista enintään 50% (KL II)  ja ennaltaehkäisevästä (KL I) toiminnasta enintään 60%. Korvausten saaminen edellyttää, että seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Työpaikalla on lain vaatimukset täyttävät työterveyshuolto.
 • Työnantajalla ja palveluiden tuottajalla on kirjallinen sopimus työterveyshuollon järjestämisestä ja kirjallinen toimintasuunnitelma.
 • Työterveyshuoltopalvelut ovat maksuttomia työntekijälle.
 • Yrityksessä on sovittu yhtenäinen käytäntö sairauspoissaolojen seurantaa varten. Yritys toimittaa sairauspoissaolot työterveyshuollolle, jos työntekijä ei ole erikseen kieltänyt todistuksen tai lausunnon luovuttamista.
 • Työnantaja on laatinut yhdessä työterveyshuollon kanssa työkykyä tukevan toimintamallin ja se löytyy kirjallisena työpaikalta. Siinä tulee olla kuvattuna, miten työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan. Alle 20 hengen työpaikassa tämä voidaan kuvata osana työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Muutoin tulee laatia erillinen toimintamalli.
 • Toimintamalli sisältää työkykyseurannan ja raportoinnin vastuut. Yli 20 hengen yrityksissä työterveyshuollon tulee raportoida työkykyseurannasta vuosittain.
 • Työkykyseurannan tietoja ja varhaisen tuen toteutumista arvioidaan säännöllisesti.
 • Työsuojelutoimikunnalle tai vastaavalle työpaikan yhteistoimintaelimille on annettu mahdollisuus antaa lausunto korvaushakemuksesta.

Lisätietoja: Kelahakulomake

Työnantajan velvollisuuksia

 1. Työturvallisuudesta ja työntekijöiden terveydestä vastaaminen
 2. Työterveysyhteistyö työterveyshuoltolain toteuttamiseksi
 3. Riskinarvion, työsuojelun toimintaohjelman laatiminen sekä työhön ja työoloihin liittyvien riskien minimoiminen. Tarvittaessa henkilösuojaimien ja muiden apuvälineiden hankkiminen.
 4. Altistumista koskevista määräyksistä, rekistereistä ja näiden ylläpidosta huolehtiminen
 5. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen
 6. Työterveyshuoltopalveluiden järjestäminen ja kustantaminen työntekijöille
 7. Työterveyshuoltosopimuksen, työpaikkaselvityksen, toimintasuunnitelman, työterveyshuoltolain ja sen nojalla annettujen säädösten nähtävillä pitäminen
 8. Lakisääteisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen hankkiminen
 9. Ensiavun järjestäminen ja työntekijöiden riittävästä ensiapukoulutuksesta huolehtiminen
 10. Työterveyshuoltoon ilmoittaminen, jos työntekijällä täyttyy vuoden kertymänä 30 sairauspoissaolopäivää
 11. Toimenpiteet työntekijän työkyvyn palauttamiseksi ja työssäpärjäämisen seuranta
 12. Työterveyshuollon lainmukaisten pätevyyksien varmistaminen
 13. Päihdeohjelman laatiminen, jos henkilöstölle tehdään huumausainetestejä

Tyontekijanvelvollisuuksia

 1. Työterveyshuoltolaissa määriteltyihin terveystarkastuksiin osallistuminen
 2. Henkilökohtaisen terveyssuunnitelman laatimiseen osallistuminen. Myös työnantaja voi ohjata potilaan perustellusta syystä terveystarkastukseen. Osallistumatta jättäminen voidaan tulkita irtsisanomisperusteeksi.
 3. Työnantajalle työhön liittyvistä vaaroista ja puutteista ilmoittaminen sekä työolojen parantamiseen liittyvien ehdotusten tekeminen
 4. Työterveysyhteistyö työterveyshuoltolain toteuttamiseksi

Työterveyshuollon velvollisuuksia:

 1. Työterveyshuoltosopimuksen, työpaikkaselvityksen, terveystarkastusten ja toimintasuunnitelman tekeminen
 2. Tiedon ja neuvonnan antaminen työkyvyn turvaamiseksi
 3. Työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen
 4. Työntekijän hoidon ja kuntoutuksen yhteensovittamisen suunnittelu
 5. Työterveysyhteistyön tekeminen työntantajan ja työntenkijöiden kanssa
 6. Yhteistyö perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen kanssa
 7. Työterveyshuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta huolehtiminen
 8. Terveystietojen salassapito (laki yksityisyyden suojasta)